Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
25 4 Lần 4.44%
57 4 Lần 4.44%
16 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 08/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
25 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Giảm 1
16 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Giảm 1
51 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
57 8 Không tăng
28 5 Không tăng
51 5 Tăng 1
25 4 Tăng 1
26 4 Giảm 1
40 4 Giảm 2
67 4 Không tăng
87 4 Tăng 1
92 4 Tăng 1
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 11 Không tăng
28 10 Giảm 2
34 10 Không tăng
40 10 Không tăng
57 10 Không tăng
77 10 Không tăng
50 9 Không tăng
86 9 Không tăng
08 8 Không tăng
09 8 Không tăng
13 8 Không tăng
18 8 Giảm 1
26 8 Không tăng
47 8 Không tăng
48 8 Không tăng
64 8 Không tăng
73 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 87: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Giảm 2
0
Giảm 2 22 Lần
19 Lần Giảm 2
1
Không tăng 17 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Tăng 3 17 Lần
20 Lần Tăng 2
3
Tăng 1 17 Lần
15 Lần Giảm 2
4
Giảm 1 19 Lần
24 Lần Tăng 2
5
Tăng 4 19 Lần
16 Lần Giảm 2
6
Giảm 3 12 Lần
14 Lần Giảm 3
7
Không tăng 23 Lần
21 Lần Tăng 2
8
Giảm 1 20 Lần
18 Lần Tăng 4
9
Giảm 1 14 Lần